การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน(PA)
ระหว่างทีมคณบดีกับคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)

 

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)

 

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)