การประชุมร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง การสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กับชุมชน
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น M 2  สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
การประชุมร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 
การประชุมร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 
การประชุมร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ