ศึกษาดูงาน การสร้างสื่อ E-learning ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ศึกษาดูงาน การสร้างสื่อ E-learning
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โดย ผศ.นพ.อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 130.30-15.30 น.
 
 ศึกษาดูงาน การสร้างสื่อ E-learning ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 
 ศึกษาดูงาน การสร้างสื่อ E-learning ภาควิชาออร์โธปิดิกส์