การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค 
(Leadership in Disease Control) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2558 
ณ โรงแรมไมด้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค