สัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ปี 2559-2562

สัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ปี 2559-2562
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 23-24 ตุลาคม 2558