คณะอนุกรรมการทะเบียนมะเร็ง ปี พ.ศ. 2559-2563

ประธานคณะอนุกรรมการ

ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
Prof.Sarikapan Wilailak
 

คณะอนุกรรมการ

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง
Prof.Suradej Hongeng
 
รศ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
รศ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
Assoc.Prof.Sansanee Wongwaisayawan
 
รศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
Assoc.Prof.Arb-Aroon Lertkhachonsuk
 
รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์
รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์
Assoc.Prof.Ekaphop Sirachainan
 
รศ. นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
รศ. นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
Assoc.Prof.Panuwat Lertsithichai
 
ผศ.พญ.ชมพร สีตะธานี
ผศ.พญ.ชมพร สีตะธานี
Asst.Prof.Chomporn Sitathanee
 
นพ.พนัส บิณศิรวานิช
นพ.พนัส บิณศิรวานิช
Panus Binsirawanich, M.D.
 
คุณแม้นมนา จิระจรัส
คุณแม้นมนา จิระจรัส
Miss Manmana Jirajarus
 

อนุกรรมการและเลขานุการ

ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์
ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์
Nintita Sripaiboonkij Thokanit, Dr.PH.