คณะกรรมการมะเร็งระหว่าง ปี พ.ศ. 2552-2555

ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน<
ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
Rajata Rajatanavin,MD.,F.A.C.E
Department of Medicine
 

ประธานคณะกรรมการ

รศ. นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รศ. นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
Thanya Subhadharaphandhu, M.D.
สาขาวิชาเนื้องอกกระดูก ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
Department of Orthopaedics
 

คณะกรรมการ

ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
Sarikapan Wilailak, M.D.
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Department of Obstetrics and Gynecology
 
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง
Suradej Hongeng, M.D.
สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Department of Pediatrics
 
ผศ.สมใจ แดงประเสริฐ
ผศ.สมใจ แดงประเสริฐ
Somjai Dangprasert, M.D.
สำนักงานคณบดี
 
รศ. นพ.มานะ โรจนวุฒนนท์
รศ. นพ.มานะ โรจนวุฒนนท์
Mana Rochanawutinon, M.D.
Department of Pathology
 
รศ. นพ.คณิต สัมบุณณานนท์
รศ. นพ.คณิต สัมบุณณานนท์
Kanit Sumboonnanda, M.D.
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์
Department of Surgery
 
ศ. นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
ศ. นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
Vorachai Sirikulchayanonta, M.D.
Department of Pathology
 
รศ. นพ.จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์
รศ. นพ.จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์
Jukrapun Auonarasert, M.D.
Department of Surgery
 
ศ. นพ.วรชัย รัตนธราธร
ศ. นพ.วรชัย รัตนธราธร
Vorachai Ratanatharathorn, M.D.
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
Department of Medicine
 
รศ. นพ.สุภร จันท์จารุณี
รศ. นพ.สุภร จันท์จารุณี
Suporn Junjarunee, M.D.
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
Department of Medicine
 
รศ. พญ.มัณฑนา ธนะไชย
รศ. พญ.มัณฑนา ธนะไชย
Manthanma Thanachai, M.D.
สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา
Department of Radiology
 
ผศ. นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
ผศ. นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
Thongchai Bhongmakapat, M.D.
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Department of Otolaryngology
 
รศ. พญ.เยาวนุช คงด่าน
รศ. พญ.เยาวนุช คงด่าน
Youwanush Kongdan, M.D.
Department of Surgery
 
ผศ. ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
ผศ. ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
Dr.Autchareeya Patoomwan
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
Department of Nursing
 
ผศ. นพ.อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง
ผศ. นพ.อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง
Adisak Nartthanarung, M.D.
Department of Orthopaedics
 
คุณแม้นนา จิระจรัส
คุณแม้นนา จิระจรัส
Manmana Jirajarus, (RN.)
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
Department of Nursing
 

คณะกรรมการและเลขานุการ

รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์
รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์
Ekapob Sirachainant, M.D.
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
Department of Medicine
 
ภก.ยุพา จรรยงค์วรกุล
ภก.ยุพา จรรยงค์วรกุล
Eupar Chanyongvorakul
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
Department of Pharmacy