ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ข้อมูลศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

   ความหมาย :ปู คือ โรคมะเร็ง โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศทางการรักษาโรคมะเร็ง ช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นจากการรักษา คุณภาพชีวิตดีขึ้น

   คำขวัญ :ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านโรคมะเร็งของคณะฯ สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ การวิจัย บริการวิชาการและความรู้สู่ประชาชน

         ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินงานโดยยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านโรคมะเร็งของคณะ สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย และ สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ การดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์มะเร็ง ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก อันได้แก่

     1) มีระบบการบริหารจัดการในการดำเนินการตรวจดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทำให้มีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างคุ้มค่า โดยมีการดูแลแบบสหสาขา

     2) มีระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการตรวจรักษาโรคมะเร็งของคณะฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับนานาชาติ

     3) เพิ่มงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยเฉพาะใช้เป็นที่อ้างอิงได้ และตลอดจนเพิ่มงานวิจัยที่สามรถจดสิทธิบัตรได้

     4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการตรวจ รักษาโรคมะเร็งของคณะฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

การดำเนินการด้านต่างๆ ของศูนย์มะเร็ง มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ ฯ ตาม RAMA Scorecard อันจะส่งเสริมการพัฒนางานด้านโรคมะเร็งของคณะฯ ทั้งด้านการบริการ การเรียนการสอนและงานวิจัย ให้พัฒนาก้าวหน้า นำไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อที่จะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่การเป็น Excellent Center in Cancer Management

 

วัตถุประสงค์

1.เพิ่มอัตราการควบคุมการดำเนินของโรคมะเร็ง ให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล

2.ส่งเสริมการตรวจรักษาโรคมะเร็งของคณะฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับนานาชาติ

3.เพิ่มงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยเฉพาะใช้เป็นที่อ้างอิงได้ และตลอดจนเพิ่มงานวิจัยที่สามารถจดสิทธิบัตรได้

4.ผู้ป่วยและประชาชนมีความรู้ด้านโรคมะเร็ง

5.มีระบบการบริหารจัดการในการดำเนินการตรวจดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร

 

ภาระงานภายใต้ของศูนย์มะเร็ง

1. Multidisplinary Clinic and conference ศูนย์มะเร็ง จึงได้มีแนวคิดที่จะได้จัดการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยการจะเปิดหน่วยบริการผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง (Ramathibodi Comprehensive Cancer Center) โดยวางแนวทางให้ผู้ป่วยในรูปแบบของ one-stop service จัดการบริหารการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ได้รับการตรวจและการวางแผนการรักษาจากแพทย์สหสาขา ได้อย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว ในทุกกลุ่มโรคมะเร็ง โดยความร่วมมือของแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ

2. Nurse Coordinator ศูนย์มะเร็ง ได้มีการจัดตั้งหน่วยประสานงานประสานงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้ทำหน้าที่เพื่อเป็นหน่วยงานที่จะช่วยประสานงานและสร้างระบบการปรึกษาระหว่างสหสาขาที่เอื้ออำนวยต่อทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีสถานที่ตั้ง คือ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2 (โซน F) ใกล้หน่วยผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

3. Ramathibodi Hospital-based Cancer Registry หรือทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล รวมรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลคุณภาพการรักษาผู้ป่วย

4. Tumor Biobank โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งแบบบูรณาการ เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ศูนย์โรคมะเร็งที่ดำเนินการประสานงานกันอย่างเป็นระบบกับ โครงการทะเบียนมะเร็งรามาธิบดี โดยในขณะนี้โครงการทะเบียนโรคมะเร็งรามาธิบดีได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการรักษาโรคมะเร็งอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการลงทะเบียน การรักษาและการให้บริการ

5. Patient Advocacyศูนย์มะเร็ง ให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทั่วไปด้านโรคมะเร็ง และกลุ่มโรคที่พบบ่อย แก่ประชาชนและผู้ป่วย โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆและการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น การจัด workshop การจัดทำคู่มือ การให้ความรู้ผ่านเว็บไซด์เป็นต้น