บุคลากรประจำศูนย์มะเร็ง

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

ผู้จัดการศูนย์มะเร็ง

ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์
ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์
Nintita S. Thokanit, MPH, Dr.PH
นักวิชาการเวชสถิติ(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
(Medical Statistician)
 

พยาบาลประสานงานมะเร็ง

คุณประไพ เชิงทวี
คุณประไพ เชิงทวี
Miss Prapai Chengtawee
พยาบาล(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
(Registered Nurse)
 
คุณทัศนีย์ ฮั่นตุ้นพงษ์
คุณทัศนีย์ ฮั่นตุ้นพงษ์
Miss Thatsanee Hantunphong
พยาบาล
(Registered Nurse)
 
คุณจิราภา อันอารีย์
คุณจิราภา อ้นอารีย์
Miss Jirapa On-aree
พยาบาล
(Registered Nurse)
 
คุณขนิษฐา วิจารณ์ปรีชา
คุณขนิษฐา วิจารณ์ปรีชา
Miss Khanittha Vijanprecha
พยาบาล
(Registered Nurse)
 

นักวิชาการเวชสถิติ

คุณธนพล ทนคำดี
คุณธนพล ทนคำดี
Mr.Tanapol Thonkamdee
นักวิชาการเวชสถิติ
(Medical Statistician)
 
คุณโสพิศ พรหมชนะ
คุณโสพิศ พรหมชนะ
Miss Sopit Promchana
นักวิชาการเวชสถิติ
(Medical Statistician)
 
คุณพรสุดา จิตรกสิกร
คุณพรสุดา จิตรกสิกร
Miss Pornsuda Jitkasikorn
นักวิชาการเวชสถิติ
(Medical Statistician)
 
คุณศรุตา บุบผาผสม
คุณศรุตา บุบผาผสม
Miss Saruta Bubphapasom
นักวิชาการเวชสถิติ
(Medical Statistician)
 

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
คุณสุภาภรณ์ วะน้ำค้าง
คุณสุภาภรณ์ วะน้ำค้าง
Miss Supaporn wanamkang
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientist)
 
คุณธนัสถา ถนอมชาติ
คุณธนัสถา ถนอมชาติ
Miss Thanastha Thanomchard
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientist)
 
คุณชญานิศ ทรงพัฒนาศิลป์
คุณชญานิศ ทรงพัฒนาศิลป์
Miss Chayanist Songpatanasilp
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientist)
 
คุณชญานิศ ทรงพัฒนาศิลป์
คุณชวณิศวร์ วงค์กาษา
Miss Chawanit Wongkasa
เจ้าหน้าที่วิจัย
(General Research Administration Officer)
 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 
คุณจันทร์เพ็ญ ปรีดี
คุณจันทร์เพ็ญ ปรีดี
Miss Chanpen Preedee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(General Administration Officer)
 
คุณจักรพงษ์ พงษาชัย
คุณจักรพงษ์ พงษาชัย
Mr. Jakapong Pongsachai
นักวิชาการสารสนเทศ
(Technical Information)
 
คุณเจนจิรา สุดเกษ
คุณเจนจิรา สุดเกษ
Miss Jenjira Sudket
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(General Administration Assistant)
 
คุณพิสมัย ศรีนาคา
คุณพิสมัย ศรีนาคา
Miss Pisamai Srinaka
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(General Administration Assistant)