คณะกรรมการประจำศูนย์มะเร็ง ปี พ.ศ. 2563-2567

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

คณะกรรมการ

รศ.พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์
รศ. พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์
Assoc.Prof.Pimjai Niparuck
 
รศ. ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์
รศ. ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์
Assoc.Prof.Natini Jinawath
โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ
Tumor Biobank
 
ผศ.พญ.ธิติยา เดชเทวพร
ผศ. พญ.ธิติยา เดชเทวพร
Asst.Prof.Thitiya Dejthevaporn
 
พว.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล
พว.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล
Suwannee Sirilerttrakul
 

คณะกรรมการและเลขานุการ

ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์
ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์
Nintita Sripaiboonkij Thokanit, Dr.PH.