คณะกรรมการประจำศูนย์มะเร็ง ปี พ.ศ. 2563-2567

ที่ปรึกษา

 
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
Narongrit Masaya-Anon, M.D.
 
ผศ. พญ.สมใจ แดงประเสริฐ
ผศ. พญ.สมใจ แดงประเสริฐ
Asst.Prof.Somjai Dangprasert
 
 
ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
ศ.เกียรติคุณพญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
Prof.Sarikapan Wilailak
 

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

คณะกรรมการ

 
รศ.พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์
รศ. พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์
Assoc.Prof.Pimjai Niparuck
 
รศ. ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์
รศ. ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์
Assoc.Prof.Natini Jinawath
โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ
Tumor Biobank
 
ผศ.พญ.ธิติยา เดชเทวพร
ผศ. พญ.ธิติยา เดชเทวพร
Asst.Prof.Thitiya Dejthevaporn
 
พว.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล
พว.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล
Suwannee Sirilerttrakul
 

คณะกรรมการและเลขานุการ

ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์
ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์
Nintita Sripaiboonkij Thokanit, Dr.PH.