คณะกรรมการประจำศูนย์มะเร็ง ปี พ.ศ. 2559-2563

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ
ผศ. พญ.สมใจ แดงประเสริฐ
Asst.Prof.Somjai Dangprasert
 

คณะกรรมการ

รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์
รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์
Assoc.Prof.Ekaphop Sirachainan
 
รศ.พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์
รศ. พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์
Assoc.Prof.Pimjai Niparuck
 
รศ. พญ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
รศ. พญ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
Assoc.Prof.Sansanee Wongwaisayawan
 
รศ. ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์
รศ. ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์
Assoc.Prof.Natini Jinawath
โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ
Tumor Biobank
 
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
นพ. ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
Naronglit Masaya-anon, M.D.
 
ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์
 

คณะกรรมการและเลขานุการ

พญ.ศรัณย์พร เปรมโยธิน
พญ. ศรัณย์พร เปรมโยธิน
Sarunporn Pramyothin, M.D.
 
ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์
ดร. นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์
Nintita Sripaiboonkij Thokanit, Dr.PH.