รับรองเฉพาะโรค Disease Specific Certification (DSC)

โรคมะเร็งปอด Lung Cancer
การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน RHCM
โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร Stomach Cancer
โรคมะเร็งเต้านม Breast Cancer
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และไส้ตรง Colorectal Cancer