วิสัยทัศน์

 

ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจโดยอ้างอิงและสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

วิสัยทัศน์

• ความเป็นเลิศ และเป็นผู้นำในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งทางด้านการรักษา การบริการผู้ป่วย การศึกษาวิจัย การส่งเสริมสุขภาพโดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะฯ

• สร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาล หรือสถาบันดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแบ่งปันทรัพยากร เช่น เครื่องมือบุคลากร ความรู้ และข้อมูลต่างๆ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ ในการรักษา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

พันธกิจ

• ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตามมาตราฐานสากล และสอดคล้องกับเศรษฐสาธารณสุข ของประเทศ

• ให้บริการความรู้ทางวิชาการทางด้านโรคมะเร็งแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ

• สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย การเรียน การสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยมะเร็ง