คณะทำงานโครงการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Ramathibodi Colorectal Cancer Multidisciplinary Team

คณะทำงานโครงการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Ramthibodi Colorectal Cancer Multidisclplinart Team

1

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธา
(คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ที่ปรึกษา

2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล
(หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์)

ที่ปรึกษา

3

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิป
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี)

ที่ปรึกษา

4

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคธ์ สิทธิชาญบัญชา
(รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ)

ที่ปรึกษา

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แธาย์หญิงสมใจ แดงประเสริฐ
(อาจารย์แพทย์สังกัดสำนักงานคณบดี)

ที่ปรึกษา

6

อาจารย์ นายแพทย์สุกิจ แย้มวงษ์
(ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)

ที่ปรึกษา

7

อาจารย์ นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
(ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิต์)

ที่ปรึกษา

8

เภสัชกรหญิงพาขวัญ ปุณณุปรต
(หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ที่ปรึกษา

9

นางสาววรรณา คงวิเวกขจรกิจ
(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ที่ปรึกษา

10

นางสาววารินี คัชมาตย์
(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์)

ที่ปรึกษา

11

นางสาวสุภาณี วีไลนำโชคชัย
(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์)

ที่ปรึกษา

 

คณะทำงานโครงการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Ramthibodi Colorectal Cancer Multidisclplinart Team

1

รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก นายแพทย์เอกภพ ธีระชัยนันท์

ประธานคณะทำงาน

2

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา

รองประธาคณะทำงาน

3

รองศาสรราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงทยา กิติยากร

คณะทำงาน

4

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงณฐินี จินารัตน์

คณะทำงาน

5

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์

คณะทำงาน

6

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

คณะทำงาน

7

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนพงศ์ พันธุ์พิกุล

คณะทำงาน

8

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงษ์ จงจิระศรี

คณะทำงาน

9

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒนา ศรมยุรา

คณะทำงาน

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรพันธ์ จิรสิริธรรม

คณะทำงาน

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธิติยา เดชเทวพร

คณะทำงาน

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์

คณะทำงาน

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ

คณะทำงาน

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์

คณะทำงาน

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงตวงกมล ประพฤติธรรม

คณะทำงาน

16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ

คณะทำงาน

17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชมพร สีตะธนี

คณะทำงาน

18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกีรติกานต์ บุญญาวรรณ

คณะทำงาน

19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชินรัตน์ บัวงาม

คณะทำงาน

20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิชะนา จำรูญรัตน์

คณะทำงาน

21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อาทิตย์ จินาวัฒน์

คณะทำงาน

22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิติพล นาควิโรจน์

คณะทำงาน

23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ธัญธีรธรรม

คณะทำงาน

24

อาจารย์ นายแพทย์พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

คณะทำงาน

25

อาจารย์ แพทย์หญิงธีรดา ศิริปุณย์

คณะทำงาน

26

อาจารย์ นายแพทย์สมคิด มิงพฤติ

คณะทำงาน

27

อาจารย์นายแพทย์นรินทร์ อจละนันท์

คณะทำงาน

28

อาจารย์ นายแพทย์อัครวิทย์ พูลสมบัติ

คณะทำงาน

29

อาจารย์ แพทย์หญิงศศิประภา รงค์ทอง

คณะทำงาน

30

อาจารย์ แพทย์หญิงเพ็ญอำไพ ตันนาภัย

คณะทำงาน

31

อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วฟิชชา พิชิตพิเชษฐกุล

คณะทำงาน

32

อาจารย์ แพทย์หญิงธรินท ตรีสิทธิ์

คณะทำงาน

33

ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โภคนิตย์

คณะทำงาน

34

ดร.สุชิตรา เกิดสันติ

คณะทำงาน

35

เภสัชกรหญิงจิตประภา คนมั่น

คณะทำงาน

36

เภสัชกรหญิงจิตประภา คนมั่น

คณะทำงาน

37

เภสัชกรนพดล กองสุผล

คณะทำงาน

38

เภสัชกรหญิงปถมาภรณ์ ตั้งธีระคุณ

คณะทำงาน

38

เภสัชกรคุภกิจ วัฒนชัยบุญ

คณะทำงาน

39

นางสาวปัทมา อนุมาศ

คณะทำงาน

40

นางนันทยา เอื้อมงคล

คณะทำงาน

41

นางสาววรรณา กาสา

คณะทำงาน

42

นางกนกนันท์ ศรีจันทร์

คณะทำงาน

43

นางสาวสุวรรณี สิริเลิศตระกูล

คณะทำงาน

44

นางสาวชุติพันธุ์ เอื้อจิตทวีชัย

คณะทำงาน

45

นางสาวอัมพิกา จารุศรีวรกุล

คณะทำงาน

46

นางสาวบัวษร เวชพันธ์

คณะทำงาน

47

นางสาวนันทนารี คงยืน

คณะทำงาน

48

นางสาวธีราภรณ์ กลิ่นอำพร

คณะทำงาน

49

นางสาวประไพ อริยประยูร

คณะทำงาน

50

นางนงนุช ทากัณหา

คณะทำงาน

51

นางสาวณีรนุช กิจสงวน

คณะทำงาน

52

นางสาวดารณี รุจิปุณยิตานนท์

คณะทำงาน

53

นางสาวนิตยา วงดี

คณะทำงาน

54

นางกาญจนา ห่วงประเสริฐ

คณะทำงาน

55

นางสินีนุช ขำดี

คณะทำงาน

56

นางนพกาญจน์ วรรณการโสภณ

คณะทำงาน

57

นางเยาวรัตน์ จันทราภรณ์

คณะทำงาน

58

นางสาววิไล เศวตที่มัมพร

คณะทำงาน

59

นางดาราธร วสุลีลานน

คณะทำงาน

60

นางสาวภิญโญ อุทธิยา

คณะทำงาน

61

นางสาวถนอมวงศ์ มันฑจิตร์

คณะทำงาน

62

นางพิมพ์สิรี กุลณัฐโภคืน

คณะทำงาน

63

นางสาวโสพิศ พรหมชนะ

คณะทำงาน

64

นางสาวประไพ เชิงทวี

คณะทำงานและเลขนุการ

65

นางสาวทัศนีย์ ฮั่นตุ้นพงษ์

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก