คณะกรรมการมะเร็งระหว่าง ปี พ.ศ. 2556-2558

 

 

   
ที่ปรึกษา
ADVISORY BOARD

a.Thanya2.jpg
ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์
Prof.Winit Phupradit,MD.,M.P.H
Dean,Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
รศ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
Thanya Subhadharaphandhu, M.D.
Department of Orthopaedics
   
ประธานคณะกรรมการ
CHAIRMAN
sonjai.JPG
ผศ.สมใจ แดงประเสริฐ
Somjai Dangprasert,MD.
Department of Radiology
   
คณะกรรมการ
COMMITTEE
vorachai.jpg a_Suradej_1.jpg
ศ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
Vorachai Sirikulchayanonta, M.D.
Department of Pathology
ศ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
Sarikapan Wilailak, M.D.
Department of Obstetrics and Gynecology
ศ.สุรเดช หงส์อิง
Suradej Hongeng, M.D.
Department of Pediatrics
     
jakkapan.jpg a_mantana.JPG ____________.jpg
รศ.จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์
Jukrapun Auonarasert, M.D.
Department of Surgery
รศ.มัณฑนา ธนะไชย
Manthanma Thanachai, M.D.
Department of Radiology
รศ.สุภร จันท์จารุณี
Suporn Junjarunee, M.D.
Department of
Medicine
     
a.Thongchai.jpg
รศ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
Sansanee Wongwaisayawan, M.D.
Department of Pathology
ผศ.เอกภพ สิระชัยนันท์
Ekapob Sirachainant, M.D.
Department of Medicine

ผศ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
Thongchai Bhongmakapat, M.D.
Department of Otolaryngology

 

youwanuch.jpg Achajariya.jpg 005229.jpg
ผศ.เยาวนุช คงด่าน
Youwanush Kongdan, M.D.
Department of Surgery
ผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
Dr.Autchareeya Patoomwan (RN.)
Department of Nursing

น.พ.ธัช อธิวิทวัส
Touch Ativitavas, M.D.
Department of Medicine

 

kai.jpg 18_na.jpg yupa.jpg
ผศ.อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง
Adisak Nartthanarung, M.D.
Department of Orthopaedics
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัสยาอานนท์
Narongrit Masayaanon, M.D.
Department of Orthopaedics
ภก.ยุพา จรรยงค์วรกุล
Eupar Chanyongvorakul
Department of Pharmacy
     
   
คณะกรรมการและเลขานุการ
COMMITTEE AND SECRETORY
____________________________________.jpg a.mannana.jpg
อาจารย์แพทย์หญิงณฐินี จินาวัฒน์
Natini Jinawat, M.D., Ph.D.
Research Center
คุณแม้นนา จิระจรัส
Manmana Jirajarus, (RN.)
Department of Nursing