คณะทำงานโครงการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน Home Chemotherapy

คณะทำงานครงการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน
Home Chemotherapy

1

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธา
(คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ที่ปรึกษา

2

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิป
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี)

ที่ปรึกษา

3

อาจารย์ นายแพทย์สุกิจ แย้มวงษ์
(ผู้อ่านวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)

ที่ปรึกษา

4

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
(ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์)

ที่ปรึกษา

5

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง
(หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา)

ที่ปรึกษา

6

รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์
(หัวหน้าศูนย์มะเร็ง)

ที่ปรึกษา

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ แดงประเสริฐ
(อาจารย์แพทย์สังกัดสำนักงานคณบดี)

ที่ปรึกษา

8

นางสาววรรณา คงวิเวกขจรกิจ
(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ที่ปรึกษา

9

นางสาววาธินี คัชมาตย์
(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)

ที่ปรึกษา

10

นางสาวสุภาณี วิไลนำโชคชัย
(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์)

ที่ปรึกษา

11

นางสาวแม่นมนา จิระจรัส
(หัวหน้าพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง (APN))

ที่ปรึกษา

12

นางสาวพาขวัญ ปุณณปร
(หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี)

ที่ปรึกษา

 

คณะทำงานโครงการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Ramthibodi Colorectal Cancer Multidisclplinart Team

1

นายแพทย์พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

ประธานคณะทำงาน

2

นางสาวสุวรรณี สิริเลิศตระกูล

รองประธาคณะทำงาน

3

แพทย์หญิงกษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์

คณะทำงาน

4

นางนพกาญจน์ วรรณการโสภณ

คณะทำงาน

5

นางวิลาวัลย์ ประสารอธิคม

คณะทำงาน

6

นางสุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค

คณะทำงาน

7

นางสินีนุช จำดี

คณะทำงาน

8

นางเยาวรัตน์ จันทราภรณ์

คณะทำงาน

9

นางสาวนุจรี สันติสำราญวิไล

คณะทำงาน

10

นางสาวปถมาภรณ์ ตั้งธีระคุณ

คณะทำงาน

11

นางสาวธนาพร ฉิมดิษฐ์

คณะทำงาน

12

นางกาญจนา เกษปรีชาสวัสดิ์

คณะทำงาน

13

ผู้นางสาวนิตยา พวงดี

คณะทำงาน

14

นางนันทยา เอื้อมงคล

คณะทำงาน

15

นางนริศรา หฤทัย

คณะทำงาน

16

นางญาณิณี ผลมทรัพย์

คณะทำงาน

17

นางสาวณัฐวลัญช์ กิตติวังชัย

คณะทำงาน

18

นางสาวปภัสสร สุขาบูรณ์

คณะทำงาน

19

นายธัชดนัย ชูโต

คณะทำงาน

20

นางฐาฤดี ยุทธยงค์

คณะทำงาน

21

นางสาวบัวษร เวชพันธ์

คณะทำงาน

22

นางสาวภิญโญ อุทธิยา

คณะทำงานและเลขานุการ

23

นางสาวจันทร์เพ็ญ ปรีดี

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะทำงานโครงการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน Home Chemotherapy