คณะอนุกรรมการทะเบียนมะเร็งปี พ.ศ. 2550-2551

คณะอนุกรรมการโครงการทะเบียนโรคมะเร็ง ปี 2550-2551
 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

ศ.ลักษณา โพชนุกูล
ภาควิชารังสีวิทยา

รศ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
ภาควิชาออร์โธปิดิคส์

 

ประธานคณะอนุกรรมการ

ศ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
ภาควิชาสูติศาสตร์ นารีเวชวิทยา

 
 

คณะอนุกรรมการ


รศ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ

ภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.รณชัย คงสกนธ์
ภาควิชาจิตเวช

ผศ.ภานุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
ภาควิชาศัลศาสตร์

รศ.อาทิตย์ อังกานนท์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ผศ.เอกภพ สิระชัยนันท์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ผศ.ชมพร สีตะธนี
ภาควิชารังสีวิทยา

รศ.สุรเดช หงส์อิง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ผศ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ราลิงซ์วิทยา

ผศ.เยาวนุช คงด่าน
ภาควิชาศัลศาสตร์

คุณอรวรรณ รัตนสุวรรณ

ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

คุณ;แม้นมนา จีระจรัส
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
   
 
 

คณะอนุกรรมการและเลขานุการ


อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
ภาควิชาสูติศาสตร์ นารีเวชวิทยา

อาจารย์อดิศักดิ์ นา;รถธนะรุ่ง

ภาควิชาออร์โธปิดิคส์
   
   

คณะอนุกรรมการและผู้ประสานงาน


คุณนิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ

ทะเบียนมะเร็ง งานเวชสารสนเทศ