คณะอนุกรรมการทะเบียนมะเร็งปี พ.ศ. 2556-2559

 

 

 

ที่ปรึกษา
ADVISORY BOARD
   

ผศ.สมใจ
แดงประเสริฐ
Somjai Dangprasert, M.D.
Department of Radiology

รศ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์

Thanya Subhadharaphandhu, M.D.
Department of Orthopaedics
   
ประธานคณะทำงาน
CHAIRMAN
 

ศ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

Sarikapan Wilailak, M.D.
Department of Obstetrics and Gynecology
   
คณะกรรมการ
COMMITTEE
     

ผศ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

Chusak Okascharoen, M.D.

Deputy Dean for Information Technology


นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัสยาอานนท์

Narongrit Masayaanon (RN.)
Department of Orthopaedics


ผศ.เอกภพ สิระชัยนันท์

Ekapob Sirachainant, M.D.
Department of Medicine
     
     

คุณแม้นนา จิระจรัส

Manmana Jirajarus, (RN.)
Department of Nursing

คุณอรวรรณ รัตนสุวรรณ

Orawan Rattanasuwan, (RN.)
Department of Radiology

ผศ.ภานุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย

Panuwat Lertsithichai, M.D.
Department of Surgery
     
     

ผศ.ชมพร สีตะธานี

Chomporn Sitathanee, M.D.
Department of Radiology

รศ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ

Sansanee Wongwaisayawan, M.D.
Department of Pathology

ศ.สุรเดช หงส์อิง

Suradej Hongeng, M.D.
Department of Pediatrics
     
     

ผศ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์

Thongchai Bhongmakapat, M.D.
Department of Otolaryngology

ผศ.สรัณ สุภัทรพันธ์

Saran Subhadrabandhu, M.D.
Department of Organic Medicine

ผศ.เยาวนุช คงด่าน

Youwanush Kongdan, M.D.
Department of Surgery
   
คณะทำงานและเลขานุการ
COMMITTEE AND SECRETORY
 

อาจารย์ดวงมณี ธนัพประภัศร์

Duangmani Thanapprapasr, M.D.
Department of Obstetrics and Gynecology
   
คณะทำงานและประสานงาน
COMMITTEE AND COORDINATOR
 

คุณนิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ

Nintita Sripaiboonkij, MPH (Biostatistics)
Medical Informatics