ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรม
แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2567 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
          ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถศึกษาและลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้ตามลิงก์นี้