You are here

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์

 

              ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2566 โดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

 
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599