ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิรักษ์

                 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง มหาวิทยาลัยรังสิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ฤดี เหมสถาปัตย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมวิจัย ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566