นวัตกรรม

 
 

 

นวัตกรรม

            นวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยอาจารย์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาพยาบาล และนวัตกรรมทางบริการพยาบาลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้
ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/สื่อการสอน

      ปี 2554
             นวัตกรรมหมอนนมแม่ (อ. พรศรี ดิสรเตติวัฒน์) รอเลขลิขสิทธิ์


      ปี 2553
             สื่อการสอนเรื่องการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชโดยการผูกยึด (จดลิขสิทธิ์แล้ว) (อ. ดร. มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์
               และ อ.จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว)
             นวัตกรรมชุดสอนสาธิตการให้อาหารทางสายยาง (อ.จินดา นันทวงษ์)
             นวัตกรรมชุดฝึกฉีดยาทางกล้ามเนื้อ (Intramuscular model) (อ.จินดา นันทวงษ์) (กำลังรอจดอนุสิทธิบัตร)
      ปี 2552
             การประดิษฐ์หมอนหนุนสะโพกสำหรับมารดาที่รับการผ่าตัดคลอดโดยได้รับการฉีดยาเข้า ไขสันหลัง (กำลังดำเนินการจดอนุสิทธิ
               บัตร) (นางสาวมยุรี อภิวัฒนาภิวัต อ. กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม นางเกศสุดา ล้ำลักษณไพบูลย์)
             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการตรวจร่างกาย (ตอนที่ 3 การตรวจศีรษะ และคอ) จดลิขสิทธิ์แล้ว (ผศ. ดร. จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย
               และคณะ)
             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีท่อระบายทรวงอก (จดลิขสิทธิ์แล้ว) (รศ. ไสว นรสาร
               และ อ.ดร. กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์)
             หุ่นสอนสาธิตการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม (ผศ. ดร. นิโรบล กนกสุนทรรัตน์)
             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจูงผู้ป่วยตาที่มองไม่เห็น (จดลิขสิทธิ์แล้ว) (ผศ. ภัทระจิต บวรสมบัติ)
             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 1 การเช็ดตา การหยอดตา การปิดตา (จดลิขสิทธิ์แล้ว) (ผศ. ภัทระจิต บวรสมบัติ)
             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 2 การตัดขนตา (จดลิขสิทธิ์แล้ว) (ผศ. ภัทระจิต บวรสมบัติ)
             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 3 การล้างตา (จดลิขสิทธิ์แล้ว) (ผศ. ภัทระจิต บวรสมบัติ)
             ภาพยนตร์สั้น ชื่อเรื่อง ลอง (ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์) (รอจดลิขสิทธิ์)