ทุนวิจัย

 
 
 

ทุนวิจัย

            แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มาจากทุนภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในทุนภายนอกคณะฯ มีการสนับสนุนให้ทำโครงการในรูปแบบกิจกรรมซึ่งจะมีการทำวิจัยร่วมด้วย
จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2554

             แหล่งทุนวิจัยจากเงินสนับสนุนรายได้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
             แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
             ทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BPR)
             ทุนอุดหนุนการบริการวิชาการด้านการจัดทำโครงการที่เป็นกิจกรรม