You are here

พันธกิจด้านบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

 
พันธกิจด้านบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร 
 

 

 

            โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้พันธกิจด้านบริการวิชาการเป็น 1 ใน 4 พันธกิจหลักดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านบริการวิชาการของโรงเรียนพยาบาลฯ สู่สังคม เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัยแก่บุคลากรพยาบาลทั้งภายในและภายนอกสถาบันทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลเฉพาะด้าน โดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละสาขาวิชาการพยาบาล เป็นผู้ควบคุมและดำเนินการด้านบริการวิชาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ KPI ของโรงเรียนฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ คือ ให้บริการด้านวิชาการและจัดการอบรมแก่บุคลากรพยาบาล โดยดำเนินการด้านการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล เพื่อเพิ่มพูนหรือฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลสาขาต่าง ๆ จัดการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ จัดทำรามาธิบดีพยาบาลสาร ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับการยอมรับและได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก สกอ. มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่กำหนดของ สกอ. ทำหน้าที่เป็น Peer review เพื่อ review manuscript จากผู้ส่งต้นฉบับ

            ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยอาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลหน้าท้อง การดูแลทางด้านพัฒนาการเด็ก การออกตรวจรักษาผู้ป่วยที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง โดยอาจารย์จะมีเวลาให้บริการอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อเดือน โดยนำองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพสู่ประชาชนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม การอบรมระยะสั้น กลุ่มบำบัด การให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น websit