ภาคผนวก ก คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 
(๑) หมวดวิชาแกน

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)

 
รมพย ๖๐๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการใช้ผลการวิจัย ๓(๓-๐-๖)
RANS 600 Research Methodology and Research Utilization  
 

     การวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดในการวิจัย กระบวนการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสังเคราะห์ความรู้ การใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล การประเมินคุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูล การพัฒนาโครงร่างวิจัย

     Nursing research; research concept; research process; research ethics; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; discussion; knowledge synthesis; nursing research utilization; evaluation of research quality; writing research project and report; qualitative research; literature search; research proposal development


 
รมพย ๖๐๓ สถิติ ๒(๑-๒-๓)
RANS 603 Statistics  
 

          สถิติบรรยาย สถิติอ้างอิง การทดสอบค่าซี การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย และการทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

     Descriptive and inferential statistics: Z-test, t-test, analysis of variance (ANOVA), analysis of covariance (ANCOVA), correlation, regression, and Chi-square test; data analysis by using computer program


 
รมพย ๖๖๒ มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice  
 

          พัฒนาการของศาสตร์สาขาการพยาบาล มโนทัศน์ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เลือกสรรจากศาสตร์สาขาอื่นในกลุ่มความเครียดและการปรับตัว พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และครอบครัว การวิเคราะห์และประเมินทฤษฎีที่เลือกสรร

     Evolution of knowledge development in nursing science; major concepts of nursing science; nursing theories and selected theories of other disciplines related to nursing about stress and coping, health behavior and self-care, interpersonal relationships, and family; analysis and evaluation of selected theories


 
รมพย ๖๖๓ นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล ๒(๒-๐-๔)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership  
 

          แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ กลยุทธ์ที่สำคัญของผู้นำ นโยบายสุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล บทบาทของผู้นำการพยาบาลต่อการพัฒนาและนำนโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ

     Concepts and theories of leadership; leadership strategies; health policy and health policy development; health care system; health economics; ethical considerations and legal issues related to nursing profession; role of nurse leaders in health policy development and implementation

 
(๒) หมวดวิชาบังคับ
 
รมพช ๕๐๙ พยาธสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติิชุมชน ๓(๓-๐-๖)
RACN 509 Pathophysiology and Pharmacology for Community Nurse Practitioner  
 

          แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่รบกวนภาวะสมดุลการ ทํางานของร่างกายซึ่ง มีผลกระทบต่อสุขภาพ พยาธิสรีรภาพ อาการ อาการแสดง หรือการตรวจวินิจฉัย ที่สอดคล้องกับพยาธิสรีรภาพของโรคหรือความผิดปกติรวมถึงหลักการทางเภสัชวิทยาที่สอดคล้องกับ พยาธิสภาพของโรคหรือความผิดปกติอาการข้างเคียงของยา และปฏิกิริยาต่อกันของยา

     Homeostasis of physical functions affecting health; scientific knowledge describing changing process involving patho-physiological changes, signs, symptoms, diagnosis and management consistent with pathology of disease or abnormal condition; principle of pharmacology related to pathology of the disease or abnormal condition, side effect of medications and drug interactions


 
รมพช ๕๐๒ การรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ๒(๒-๐-๔)
RACN 502 Primary Medical Care  
 

          การวินิจฉัยแยกโรค และการดูแลรักษาเบื้องต้นตามอาการและอาการแสดงที่ผิดปกติใน ระบบต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ได้รับสารพิษหรือยาเกินขนาด และผู้ป่วยเรื้อรัง ข้อกําหนดของสภาการพยาบาลใน การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกัน

     Differential diagnosis and primary medical care of abnormal signs and symptoms of body systems, including persons with poisoning or drug overdose, and chronic illness; standard practices of primary medical care and immunization according to the Thailand Nursing and Midwifery Council


 
รมพช ๕๑๐ ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๓(๐-๑๒-๓)
RACN 510 Practicum for Community Health Nurse Practitioner  
 

          ฝึกปฏิบัติประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อตามข้อกําหนดของ สภาการพยาบาล การประยุกต์ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การประเมินและวินิจฉัย ปัญหาสุขภาพ การวางแผน การดูแลครอบครัวและการประเมินผล การสร้างพลังอํานาจชุมชน จริยธรรมทางการพยาบาล

     Nursing practices involving health assessment, primary medical care and referral according to standard practices endorsed by the Thailand Nursing and Midwifery Council; application of nursing theories and related theories, family assessment, diagnosis, planning, family and community care, and evaluation; community empowerment; nursing ethics


 
รมพช ๕๑๑ บูรณาการการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๔(๔-๐-๘)
RACN 511 Integrated Nursing Care of Family and Community  
 

          ประยุกต์ความรู้จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการพยาบาล การแพทย์และ ระบาดวิทยา ตลอดจนระบบบริการสุขภาพและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้วินิจฉัยครอบครัวและชุมชน รวมทั้งพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ และวางแผนจัดการดูแลสุขภาพครอบครัวและชุมชน ที่ครอบคลุม การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ อันจะนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง และพึ่งพากันเองในครอบครัวและชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ความเป็น องค์รวม บริบททางสังคมวัฒนธรรม และการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

     Apply theories and research related to nursing, medicine, and epidemiology in developing care model and planning for family and community health nursing interventions to enhance self-care and self-reliance by concerning clients participation, holistic approach, socio-cultural context, and effective communication


 
รมพช ๕๑๒ การประเมินสุขภาพขั้นสูง ๒(๑-๒-๓)
RACN 512 Advanced Health Assessment  
 

          แนวคิดการตรวจร่างกายวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การซักประวัติสุขภาพ การบันทึกผลการ ตรวจร่างกาย การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การตรวจ ผิวหนัง ศีรษะ ตา หูคอ จมูก ระบบต่อม น้ำเหลือง ระบบทรวงอก ปอด หัวใจ เต้านม ระบบช่องท้อง ระบบสืบพันธุ์ระบบประสาท การประเมิน ทางจิตสังคม การสาธิตและการฝึกตรวจร่างกาย

     Concept of physical examination in adults and older adults; history taking and recording; laboratory interpretation; physical assessment of skin, head, eye, ear, nose, throat, lymph node, thorax, pulmonary, heart, breast, abdomen, reproductive system, neurological system; psychosocial assessment; demonstration and return demonstration of physical examination

 
(๓) หมวดวิชาเลือก
รมพย ๕๔๒ แนวคิดและการพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๓(๑-๘-๔)
RANS 542 Concept and Role Development of Advanced Practice Nurse  
 

          แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทขององค์กรวิชาชีพพยาบาลกับการพัฒนา บทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประวัติและวิวัฒนาการการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การขยาย ขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาสมรรถนะในบทบาทของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การใช้ ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์และความคุ้มทุน คุณภาพการบริการกับการปฏิบัติการพยาบาล ขั้นสูง ปัจจัยสนับสนุนความสําเร็จของการใช้และพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การพัฒนา นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดับบุคคล กลุ่มประชากรและระบบการบริการ

     Conceptualization of advanced practice nursing; role of professional nurse organization and role development of advanced practice nursing; historical perspective and evolution of advanced practice nursing; role expansion of advanced practice nurse (APN); competencies development; research basis for practice and evidencebased practice of APN; cost effectiveness APN and the health care quality; the potential for successful implementation of APN; an innovation development to improve quality of individual; population and health care system


 
รมพย ๕๔๘ แนวคิดการพยาบาลสาธารณภัย ๓(๒-๓-๕)
RANS 548 Concept of Disaster Nursing  
 

          หลักและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลในการรับสาธารณภัยชนิดต่างๆ ผลกระทบของภัยแต่ ละชนิด ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสั่งการ การสื่อสาร ตลอดจนการร่วมมือกับหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและหลักการร่วมวางแผน การเตรียมความพร้อม การจัดการ และการฟื้นฟู หลักการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การขนย้าย การพยาบาลด้านกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและ กฎหมาย มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและ/หรือชุมชนในการจัดการสาธารณภัย

     Principle and nursing practice for disaster situation, effects of disaster; emergency medical service system, lines of authority and communication to collaborate with related agencies; concepts and principle involving planning, preparedness, management, and recovery; principle of care for disaster victim, transferring, physical and psychosocial care, ethical and legal issues; participation in potential development of disaster management for local health care setting and /or community


 
รมพย ๕๖๑ การแพทย์ทางเลือกและการบําบัดเสริมทางการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)
RANS 561 Alternative Medicine and Complementary Therapy in Nursing  
 

          แนวคิดการบําบัดเสริมและการแพทย์ทางเลือก แนวคิดจิตประสาทภูมิคุ้มกันและ การแพทย์ทางเลือก ทฤษฎีไคน์แมน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ การใช้สุคนธบําบัด การใช้พลังบําบัด การสะกดจิต การฝึกสมาธิ การนวดกดจุดฝ่ามือ การนวดกดจุดฝ่าเท้า การนวดเด็ก การนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โยคะ การใช้ผลวิจัยในการบําบัดเสริมและการแพทย์ทางเลือก

     Concepts of complementary therapy and alternative medicine, psychoneuroimmunology and alternative medicine, Kleinman’s Explanatory Model; cultural diversity in health care, aromatherapy; energy healing and biofeedback; hypnotherapy; meditation; hand reflexology; foot reflexology; baby massage; Thai traditional massage for health promotion; yoga; research utilization in complementary therapy and alternative medicine


 
รมพย ๕๖๒ แนวคิดการพยาบาลดูแลสุขภาพที่บ้าน ๓(๓-๐-๖)
RANS 562 Concept of Home Health Care Nursing  
 

          แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน การวางแผนการพยาบาลแบบ องค์รวมสําหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน องค์ประกอบสําคัญในการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน การใช้ระบบ ผู้จัดการรายกรณีในการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน แนวคิดการดูแลแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน การประเมินผลลัพธ์และการประกันคุณภาพการดูแลอย่าง ต่อเนื่องที่บ้าน

     Concepts and theory of home health care nursing; holistic nursing care plan for patients and family at home; critical component of home care; case manager for continuing care from hospital to home; concept of palliative care and end of life care at home: outcome evaluation and quality assurance of continuing care at home


 
รมพย ๕๖๔ การสอนในคลินิก ๓(๒-๔-๕)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting  
 

          ทฤษฎีการเรียนการสอน แนวคิดและหลักการสอนทางคลินิก บทบาทครูคลินิก คุณธรรมของครูคลินิก หลักการกําหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการเขียนวัตถุประสงค์การสอน ทางคลินิก รูปแบบและกลวิธีการสอนทางคลินิก การประเมินผลทางคลินิก หลักการและการฝึกสอน จุลภาค การเขียนแผนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิก

     Teaching and learning theories; concepts and principles of clinical teaching; clinical teacher roles; ethics of clinical teachers; principles of educational and clinical learning objectives; models of clinical teaching and teaching strategies; clinical evaluation, principles of microteaching and microteaching practicum; clinical lesson plan development; clinical teaching practicum


 
รมพย ๖๘๑ การบริหารทางการพยาบาล ๓(๒-๔-๕)
RANS 681 Nursing Administration  
 

          ทฤษฎีการบริหาร กลยุทธ์การบริหาร กระบวนการบริหารและประเด็นจริยธรรม วิเคราะห์การบริหารองค์กร บทบาทผู้บริหาร วิเคราะห์สถานการณ์โครงการพัฒนาคุณภาพ

     Theory of administration; administrative strategy; administrative process and ethical issue; analysis of organizational administration; role of administrator; incident analysis; quality improvement project


รมพย ๖๘๘ เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล ๓(๒-๒-๕)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information  
 

          ความหมาย และความสำคัญของพยาบาลสารสนเทศ ภาษาการพยาบาล ระบบ จำแนกการพยาบาล หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาล การวิจัย การศึกษา และการบริการพยาบาล ประเด็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพโดยรวมและการพยาบาล

     Definition and significance of nursing informatics; nursing language; nursing classification system; principle and application of information technology and computer in nursing knowledge development, research, education and nursing service development; issues and trend in technology related to health service system and nursing


 
รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐)
RANS 698 Thesis  
 

          การกำหนดหัวข้อวิจัยทางการพยาบาล การดำเนินการวิจัย การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการอภิปรายผล จริยธรรมการวิจัย และการนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

     Identifying nursing research proposal, conducting research, data collection, interpreting and discussing, ethic of research, research writing, research presentation and publishing in standard journal of academic publication or presenting on the academic conference, ethics of academic presenting