เอกสารขอตำแหน่ง

                                   

 “เอกสารการบรรยาย การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 4  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันราชการ เวลา 8.00 – 16.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณเบญจวรรณ์ เอี่ยมสะอาด โทร. 02-201-2131