ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ BMC Public Health

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ขอแสดงความยินดี แด่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร
เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ BMC Public Health

 
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี แด่
ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น
“ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์”

 
ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก
เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND

 
 ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ (หัวหน้าโครงการ) และทีมคณาจารย์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากศูนย์วิจัย และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ขอแสดงความยินดี
แด่
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์  วิสุทธิพันธ์
(ที่ปรึกษาโครงการ)
อาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
(หัวหน้าโครงการ)
อาจารย์ ดร.แสงเดือน ปิยะตระกูล
อาจารย์ ดร.ดวงฤทัย  บัวด้วง 
อาจารย์ ดร.จินดา นันทวงษ์
อาจารย์ ดร.พรศิริ พิพัฒนพานิช
เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากศูนย์วิจัย
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

 
ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยอาจารย์ ดลฤดี คำขอด เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Journal of the American Medical Informatics Association

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยอาจารย์ ดลฤดี คำขอด
เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Journal of the American Medical Informatics Association

 
 ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ  Pacific Rim International Journal of Nursing Research

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ Pacific Rim International Journal of Nursing Research

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ดีเด่น ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ดีเด่น ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2564

 
ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.ชญาน์นันท์ ใจดี อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับทุนฝึกอบรมขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.ชญาน์นันท์ ใจดี อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับทุนฝึกอบรม

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.ชญาน์นันท์ ใจดี อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับทุนฝึกอบรม
การเขียนโครงร่างวิจัยภายใต้โครงการ the DIES ProGRANT in Thailand: Practical-oriented Training for New Researchers 2021 จาก the Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Sevice (DAAD)
และ the ProGRANT Coordination Center at the University of Cologne, Germany
โดยความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

 
ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตราชเทวี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตราชเทวี

 
ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ

 
ขอแสดงความยินดี กับ พวกเรา  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดี กับ พวกเรา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล "เราคือ..มหิดล" #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต

 
ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์ ที่ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์ ที่ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล