โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เนื่องในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับการเข้าร่วมโครงการ “The Summer Program at Osaka University 2024”​​​​​​​ หลักสูตรภาคฤดูร้อน 2024 ที่มหาวิทยาลัยโอซาก้า

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

เนื่องในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับการเข้าร่วมโครงการ “The Summer Program at Osaka University 2024” หลักสูตรภาคฤดูร้อน 2024 ที่มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 26 กรกฎาคม 2567 ดังนี้

  1. นางสาวสุขุมาล ไกรทองสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  2. นางสาวรัตนาพร อาลัยดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. นายอัยวิช จงคล้าย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
  4. นางสาวกฤติญา เชื้อทอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ)

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture