โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แก่ นายจิระพงศ์ พิมาทัย นายรวิชญ์ ทวนไธสง และนายพิชัย นามคุณ นักศึกษาพยาบาลฯ ชั้นปีที่ 2 ทีม Purple Flour Health แป้งข้าวก่ำเพื่อสุขภาพ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 รอบ Weekly Pitching Challenge

 
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แก่ นายจิระพงศ์ พิมาทัย นายรวิชญ์ ทวนไธสง และนายพิชัย นามคุณ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม Purple Flour Health แป้งข้าวก่ำเพื่อสุขภาพ

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับที่ 1” รอบ Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ในกิจกรรม Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในขั้น Define เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ไอเดียในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จัดโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ MaSHARES Co-Working Space @MB

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture