โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล และคณะวิจัย เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ International Journal of Criminal Justice Sciences


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล และคณะวิจัย

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ International Journal of Criminal Justice Sciences