โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร และคณะวิจัย เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ International Journal of Medical Education


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร และคณะวิจัย

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ International Journal of Medical Education