โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวนฤมล แสวงศรี รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์ และคณะวิจัย เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Patient Preference and Adherence


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวนฤมล แสวงศรี รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์ และคณะวิจัย

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Patient Preference and Adherence