โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ และคณะวิจัย เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ และคณะวิจัย

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing