โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์ เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Natural and Life Sciences Communications


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Natural and Life Sciences Communications