โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์วรพรรณ ผดุงโยธี รศ. ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล ศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ และทีมวิจัย เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Pacific Rim International Journal of Nursing Research

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์วรพรรณ ผดุงโยธี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ และทีมวิจัย

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Pacific Rim International Journal of Nursing Research