โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาววราภรณ์ แก้วอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ และทีมวิจัย เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Pacific Rim International Journal of Nursing Research

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาววราภรณ์ แก้วอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ และทีมวิจัย

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Pacific Rim International Journal of Nursing Research