โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริกุล ผศ. ดร.อินทิรา รูปสว่าง รศ. ดร.สุภาพ อารีเอื้อ และทีมวิจัย เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Pacific Rim International Journal of Nursing Research

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ และทีมวิจัย

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Pacific Rim International Journal of Nursing Research