โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์​​​​​​​ และทีมวิจัย เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ International Breastfeeding Journal

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ และทีมวิจัย

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ International Breastfeeding Journal