โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ ผู้ช่วยอาจารย์วันวิสาข์ บัวลอย และ อาจารย์ ดร.นิภาพร บุตรสิงห์ เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Antibiotics


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ ผู้ช่วยอาจารย์วันวิสาข์ บัวลอย และ อาจารย์ ดร.นิภาพร บุตรสิงห์

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Antibiotics