โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ Miss Yoon Zarchi Wint อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Makara Journal of Health Research


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่

  1. Miss Yoon Zarchi Wint
  2. อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Makara Journal of Health Research