โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Nursing Open

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทัย บัวด้วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปั้นอยู่

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Nursing Open