โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวกนกวรรณ มันขุนทด รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Clinical Medicine


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวกนกวรรณ มันขุนทด รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Clinical Medicine