โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 มีมติให้เสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล”

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567

มีมติให้เสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล” ในวาระถัดไป

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture