โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.เสาวรส คงชีพ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประสานความร่วมมือระหว่างการศึกษาและบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล”

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.เสาวรส คงชีพ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประสานความร่วมมือระหว่างการศึกษาและบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล”

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture