ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” สนับสนุน “โครงการผลิตโมเดลหูและช่องหูจำลองเพื่อพัฒนาทักษะการตรวจและวินิจฉัยความผิดปกติในช่องหูสำหรับนักศึกษาพยาบาล”

 

ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในโอกาสที่ได้รับ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” สนับสนุน “โครงการผลิตโมเดลหูและช่องหูจำลองเพื่อพัฒนาทักษะการตรวจและวินิจฉัยความผิดปกติในช่องหูสำหรับนักศึกษาพยาบาล” ดังนี้

  1. อาจารย์ ดร.แสงเดือน ปิยะตระกูล อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต ไกรถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน เป็นคณะทำงาน
  3. อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ชักนำ อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน เป็นคณะทำงาน

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture