โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการ Approved ให้เป็น Peer Evaluator ของ ACEN และผ่านการ Training ของการเป็นผู้ตรวจประเมิน Accreditation Commission for Education in Nursing

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการ Approved ให้เป็น Peer Evaluator ของ ACEN และผ่านการ Training ของการเป็นผู้ตรวจประเมิน Accreditation Commission for Education in Nursing “CERTIFICATE OF CONTINUING EDUCATION”

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture