โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แก่ พยาบาลวิชาชีพ ทิพเนตร งามกาละ ศิษย์เก่าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่น 1 เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 จากฝ่ายการพยาบาล

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แก่ พยาบาลวิชาชีพ ทิพเนตร งามกาละ ศิษย์เก่าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่น 1 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

#ศิษย๋เก่า #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#Alumni #NursesoftheFuture