โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จาก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และระดับปริญญาเอก จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จาก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และระดับปริญญาเอก จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมกับเป็น อาจารย์พยาบาลแห่งอนาคต พวกเราภูมิใจและยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้

#พยาบาลต้นกล้าดอกแก้ว #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต