โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 – 21 สิงหาคม 2570

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ รองศาสตราจารย์ พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ และนายภาสกร ศิระพัฒนานนท์ หัวหน้างานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล