ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาววาสนา ขันตี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติBelitung Nursing Journal

                             

   

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาววาสนา ขันตี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติBelitung Nursing Journal